Ofek 187.jpg

בית הספר במרכז אופק

בית ספר אופק משתייך לזרם החינוכי הייחודי "חינוך ולדורף" אשר צמח מתוך השקפת העולם האנתרופוסופית. כל הקשור להבנת הילד, התפתחותו, עולמו הפנימי, צרכיו והחינוך הנכון לו, נובע בחינוך ולדורף מתוך הפסיכולוגיה ותמונת האדם האנתרופוסופית.

תפיסה חברתית ייחודית מיושמת דרך ההיבט החברתי-סוציאלי בכיתה. כל כיתה יוצאת בכתה א', יחד עם מחנך הכיתה, לדרך משותפת של שמונה שנים אשר במהלכן הילדים גדלים ומתבגרים יחד. אנו מתייחסים אל הכיתה כגוף חברתי משמעותי בחיי הילד, ומקדישים מאמצים רבים ביחסי החברות בכיתה, שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים, עזרה הדדית ועוד. הכיתה היא קהילה קטנה והילדים רואים בה את המרכז החברתי שלהם. אנו תומכים בכיתה דרך קשת רחבה של פעילויות קהילתיות-חברתיות כגון הצגות, טיולים, חגי חודש ועוד.

 

מחנך הכיתה מהווה ציר מרכזי בחיי התלמידים ובמרחב הכיתתי. מחנך הכיתה מלווה את תלמידיו מכיתה א' ובשאיפה עד כיתה ח'. המחנך מלמד את כל התקופות ובהמשך היום מלווה את הכיתה בשיעורי המקצוע. הוא לומד ומלווה את התפתחות הילדים, מתפתח עם הילדים, והופך לדמות משמעותית בחייהם.

 

פסיכולוגיה התפתחותית זו רואה את הילד כישות מתפתחת, ואת הילדות כפרק זמן משמעותי וחד פעמי. הילדות נתפסת כתקופה של הבשלה, של צמיחה פנימית ושל לידה הדרגתית של כישורים, איכויות והבנות. תכניות הלימודים, מתודות ודרכי הלימוד, הגישה לילד, האווירה הלימודית, סביבת הלימוד וכל שאר האלמנטים של חיי בית-הספר מכוונים לתת מענה לשלב ההתפתחותי בו נמצאים הילדים. 

 

העשייה החינוכית בבית ספר אופק מכוונת לטיפוחם ואיזונם של כל מרכיבי הישות האנושית (גוף-נפש-רוח) אשר בכל ילד, ונובעת מתוך תפיסת אדם הוליסטית.

דרכי הלימוד מספקות הפנמה מלאת חיים, דרך פעילויות חווייתיות ואמנותיות. משחק, שירה, סיפור, ציור, פיסול, תנועה, עמלנות ודקלום הם חלק בלתי נפרד מכל שיעור ושיעור.

 

מקצועות הליבה העיקריים נלמדים בתקופות לימוד רב תחומיות של חודש אשר ממוקמות בשעתיים הראשונות של כל יום. אופן הלימוד בכל תקופה ותקופה נותן מענה לשלב ההתפתחותי של הילדים, בהתאם לתפיסה החינוכית. בכל חודש נושא התקופה משתנה, ובשנה מתקיימות כעשר תקופות.

 

המורים עובדים מתוך אוטונומיה רבה ביצירת השיעורים תוך כדי התבססות על עקרונות היסוד של הפסיכולוגיה ההתפתחותית ושיטות ההוראה. על פי רוב, אין שימוש בבית הספר בספרי לימוד. "מחברת התקופה" הינה יצירה שנתית של הילדים, מעיין ספר אשר כולל את כל תהליכי הלמידה שנעשו במהלך התקופה. 

שיעורי המקצוע משמשים כאמצעי להעמקת והרחבת הידע הנלמד בתקופות: נגינה, שירה, דרמה, מלאכות רכות וקשות, ציור בצבעי מים ופחם, אוריתמיה (תנועה), ערבית ואנגלית (מכיתה א'), עבודה בגינה ועוד.

ניהול בית הספר מתקיים במערכת ארגונית  מבוזרת של ניהול שיתופי, בו מורים לוקחים אחריות מלאה בתחומים עליהם הם מופקדים (מנדטים) ושותפים במעגל ניהולי משותף. כמערכת חינוכית בית הספר פועל להעצמת המורים והמעשה החינוכי החופשי שלהם.