top of page

בית-ספר "אופק" הינו בית לחינוך ולדורף. תפיסה חינוכית ייחודית זו שזורה בו כחוט השני דרך העשייה והמחשבה הפדגוגית, האקלים, דרכי הארגון והניהול של בית הספר, האווירה, הסביבה וצורות העבודה.

  

בבית ספר "אופק"  עקרונות חינוך ולדורף מותאמים לרוח הזמן, המקום והתרבות הישראלית. בבסיסה, תפיסה זו רואה בילדות כזמן בעל ערך מיוחד בפני עצמו ובילד - ישות מתפתחת בעלת גוף, נפש ורוח.  

בית הספר שואף להיות בית עבור הילדים, מרחב שבו מתקיימת אווירה שמחה, חמה ובריאה המאפשרת נוכחות והגשמה מיטבית של כל ילד וילדה.

בית הספר מטפח את תחושת הביטחון והשייכות של הילדים דרך סמכות בריאה, גבולות ברורים, ריתמוסים קבועים, ליווי קרוב ורציף לילד, והכלה רבה. העבודה רכה באופייה, תהליכית, ושאין בה שיפוטיות, עבודה אמנותית במגוון תחומים עם דגש על התפתחות אישית.

תהליכי ההערכה הבבית הספר הינם תהליכים תומכים, עם דגש על הפן החברתי והבנה של המשמעות של הקבוצה עבור היחיד.  

תכנית הלימודים

תכנית הלימודים מתבססת על הקוריקולום של חינוך ולדורף ומכילה את תכנית הליבה של משרד החינוך. תכנית זאת מאפשרת למידה חווייתית ומשמעותית. העקרונות המנחים לעבודה: אסתטיקה, אמנותיות, חיות, רלוונטיות, חום וקשר הבאים לידי ביטוי במשחק, ציור, פיסול, נגינה, שירה, תנועה, טיול, יצירה ולמידה חווייתית-תמונתית ועשייה.  

הצוות וההורים

הצוות החינוכי עובד מתוך אוטונומיה פדגוגית ושאיפה להגשמה עצמית, וכמו כן שותף בנשיאת בית הספר בהיבט הארגוני דרך תחומי אחריות ובתחושה רחבה של קשר למקום. 

 

יחד עם ההורים אנו יוצרים מעטפת של שיתוף פעולה. ההורים מעורבים ומלווים בפעילויות של הכיתות וביה"ס, ומעצבים את התפיסה החינוכית המשותפת מתוך תקשורת בריאה ולמידה מתמדת.  

הבסיס לקשר בין הורי בית הספר והצוות החינוכי הנו חתירה להבנת יחסי הגומלין והשפעתה של צמיחת הקהילה כולה – התלמידים, ההורים והצוות החינוכי -  על חיי היחיד והשלם.  

 

הבעלות על בית הספר משותפת לעמותת אופק, מועצת עמק-חפר ומשרד החינוך.  בית הספר שואף לקיים קשרי גומלין מיטיבים, מצמיחים ופוריים עם שלושת הגופים, תוך שמירה על עקרונות חינוך ולדורף, תרבות ורוח בית הספר, מתוך איזון וביטחון בדרך. 

"האדם הוא עולם קטן, העולם הוא אדם גדול, ומה שיש בזה יש בזה."

- אבות דרבי נתן, פרק ל"א

bottom of page